Älykäs kylä

Mitä tarkoittaa Älykäs kylä?

Älykkäillä kylillä tarkoitetaan maaseutualueiden yhteisöjä, jotka hyödyntävät kekseliäitä ratkaisuja sekä paikallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittääkseen omaa muutoskestävyyttään.

Älykkäät kylät kehittävät toimintaansa osallistavasti ja hyödyntävät erityisesti digitaalisia ratkaisuja pyrkiessään parantamaan oman alueensa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilaa.

Älykkyydellä tarkoitetaan kykyä oppia uutta ja soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun.

Älykäs kylä -yhteistyöhanke & toimijat

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen.

Yhteistyökumppanit voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä yhdessä kehittäjäorganisaation kuten kunnan, tutkimus- tai koulutuslaitoksen kanssa. Kumppanuuksia voi löytyä niin aluetasolta, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin

Tukea voidaan myöntää kyläyhdistykselle tai muulle kylän puolesta toimijalle.

Yhteistyöryhmän jäsenet tekevät yhteistyösopimuksen, jossa määritellään yhteinen tavoite ja tehtävät tavoitteiden saavuttamiseksi.

Älykäs kylä -hankkeiden tavoitteet

Älykkäät kylät -hankkeet edistävät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä uusia menetelmiä.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Älykkäät kylät -hankkeet edistävät kestävän kehityksen periaatteita, digitalisaatiota ja innovaatioita. Hankkeeseen liittyvät innovaatiot voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristön tilaa parantavia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi edistää kiertotaloutta ja paikallisia energiayhteisöjä, tukea kotouttamista ja etätyö- tai etäopiskelumahdollisuuksia tai kehittää alueen yritysten tai elinkeinojen digitalisaatiota.

Tavoitteena on luoda Älykäs kylä -strategia oma pitkän aikavälin Älykäs kylä -toimintasuunnitelma, jota voidaan alkaa toteuttamaan.

Esimerkkejä Älykäs kylä -yhteistyöhankkeista

 • Kylän tai muutaman kylän yhteinen työskentelypiste/etätoimisto/yritysten yhteisdigi-innovaatiopiste. Suunnittelu ja yhteistyösopimukset hankkeessa, investoinnit erikseen.
 • Kylän tai muutaman kylän yhteinen kiertotaloussuunnitelma ja sen toteutus. Esim. paalimuovi tai muu hankala jäte voi olla toiselle käytettävä materiaali. Suunnitelma ja yhteistyökuviot hankkeella, yritysrahoitus tai muut investoinnit omista toimenpiteistään.
 • Liikkuva palvelukokeilu kylässä tai muutaman kylän alueella. Esim. kylän / kylien ja kunnan yhteistyönä.
 • Ympäristön suojelu tai muokkauskokonaisuus voi kattaa esim. johonkin vesialueeseen liittyvän suunnittelun, yhteistyöverkoston kokoamisen ja toimien toteuttamisen. Investoinnit erikseen.
 • Valokuituverkon ja mahd. paikallis-/privaatti 5G-operaattoritoiminnan suunnittelu ja toteutus. Investoinnit erikseen.
 • Turvallisuus, varautuminen, huoltovarmuus, omavaraisuus, vesihuolto ym. Investointi erikseen.
 • Kylän tai muutaman kylän tai kunnan yhteinen biokaasulaitos. Yhteinen suunnittelu, yritysten, maatilojen, ruokapalvelujen verkottaminen jne. Investointi erikseen.

Avainsanoja älykkääseen kylään

 • Digitaalitekniikan tarjoamia ratkaisuja ja digiloikka
 • Vähähiiliset kylät, kierto- ja biotalous, ympäristö-innovaatiot resurssitehokkuuden parantamiseksi
 • Kestävä ruoantuotanto ja paikallinen ruoka
 • Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja ympäristönhoito
 • Älykäs sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon
 • Tulevaisuuden taitoihin panostaminen
 • Paikallisten energiayhteisöjen luominen
 • Älykkäät turistikohteet
 • Älykkäät liikenne- ja logistiikkaratkaisut
 • Älykkäät paikalliset palvelut, palveluketjut ja monipalvelukeskukset
 • Turvallisuus, kestävä hyvinvointi: vältetään eristäytymistä ja eriarvoisuutta ihmisten välillä,
 • Elinolot, kulttuuri, turvallisuus

Älykäs kylä -hankkeen mahdolliset vaiheet

 1. Valmisteluvaihe
  Voit hakea valmistelurahaa tarvittaessa tai mikäli kylässä on kyläväärti, korvaa se valmistelurahan. Tässä vaiheessa kirjoitetaan hankesuunnitelma
  .
  .
 2. Päähanke/strategiahanke
  .
  .
 3. Toteutusvaihe
  Suunnitelmaa toteuttavat toimet, esim. investoinnit

Leader-rahoitus Älykäs kylä -hankkeelle

Tukea voi saada yksityis- tai julkisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Yhteistyöhankkeella tulee olla vähintään kaksi toteuttajaa. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Tuen määrä 90 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa.
Tuki maksetaan jälkikäteen, joten hankkeen käynnistämiseen tarvitaan muita varoja.

Yksityinen rahoitus 10 % voi olla omaa tai ulkopuolista rahoitusta.
Yksityinen rahoitusosuus voidaan kattaa hankkeen hyväksi tehtävällä talkootyöllä, mikäli hanke sisältää sellaisia toimia, joissa hankkeen hyväksi tehtävä vastikkeeton työ on mahdollista.

Hankkeen kaikki julkinen tuki yhteenlaskettuna voi olla 1 000 – 180 000 €.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

 • palkkaus- ja palkkiokustannukset
 • matkakustannukset
 • ostopalveluiden hankintakustannukset
 • vuokra- ja toimistokulut
 • muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, mm. pilottihankkeiden välineiden ja laitteiden poistokustannukset, kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät kustannukset, pienhankinnat, kohtuulliset tarjoilukustannukset

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla.

Lisätietoa älykkäistä kylistä