Yritystuki-hankkeen toteuttaminen

Hankkeen toteuttamisessa voi tulla vastaan monenlaisia onnistumisia, haasteita tai muutostarpeita.

Rahoituskausien vaihteessa hankkeiden ohjeistukset ovat muuttuneet.

Valitse se kausi, jonka aikana hankkeellenne on myönnetty rahoitusta.

Maksatuksessa neuvoo hanke- ja maksatusneuvoja.


Kauden 2023-2027 aikana rahoituspäätöksen saaneet yritystukihankkeet

Yleistä

Tuen saaja vastaa aina hankkeen toteuttamisesta mm. muutoshakemuksista, määräaikojen noudattamisesta ja tukikelpoisten kustannusten hakemisesta maksuhakemuksissa.

Rahoituspäätöksessä vahvistetaan mm. toteutusaika, hyväksyttävät kustannukset sekä mahdolliset erityisehdot.

Tukipäätöksellä hyväksytyt kustannukset ovat tukikelpoisia hankkeen vireille tulon jälkeen. Hanke tulee vireille, kun hankehakemus on allekirjoitettu ja lähetetty Hyrrässä.

Yritysten käynnistämis- ja kehittämistuet katsotaan aloitetuksi, kun hankkeen toimenpiteet aloitetaan.

Investointihanke katsotaan aloitetuksi, kun tuensaaja solmii siihen liittyvän sopimuksen, aloittaa rakennustyöt, tekee tai maksaa hankkeeseen liittyvän hankinnan. Investointiin liittyviä lupa- tai suunnittelukustannuksia voi syntyä jo ennen hankkeen vireilletuloa.

Tuen kohteena olevaa investointia tulee käyttää ja se tulee sisällyttää yrityksen varoihin kolme vuotta viimeisen erän maksupäätöksen päätöspäivästä lukien. Perustellusta syystä pysyvyysajaksi voidaan määrätä enintään 10 vuotta.

Piirroskuvitus porosta ja revontulista

Kustannukset ja kirjanpito

Hankkeen aikainen kirjanpito tulee järjestää niin, että siihen liittyvät kustannukset ovat selkeästi eroteltavissa muusta kirjanpidosta, eli hankkeelle tulee luoda oma kustannuspaikka.

Kirjanpidon tulee olla tukipäätöksen kustannuslajeja vastaava, eli esim. ’Rakentaminen’ ja ’Koneet, laitteet ja kalusto’ eriteltynä.

Mikäli kirjanpidon tekee tilitoimisto, on kirjanpitäjälle hyvä toimittaa tukipäätös ja hyväksytty kustannuserittely.

Kustannusten tulee olla tosiasiallisesti maksettuja ja kirjanpitoon kirjattuja. Laskujen tulee olla tuensaajalle osoitettuja ja tuen saajan maksamia.

Kustannusten kohtuullisuus tulee selvittää

Muutokset hankkeen toteutuksessa

Muutoshakemus on tehtävä Hyrrässä ennen kuin muutoksen kohteena oleva toimenpide tai investointi toteutuu.

Toteutusajan jatkoa haettaessa sille tulee olla hyväksyttävä syy.

Tiedottaminen

Tukipäätöksessä vahvistetaan, mitkä tiedottamisvelvollisuudet hankkeen toteuttajaa koskevat. Näiden velvollisuuksien laiminlyöminen voi aiheuttaa prosentuaalisen vähennyksen tukeen.

Raportointi

Tuen saajan on pystyttävä osoittamaan kehittämistoimenpiteillä aikaansaatuja tuloksia tuen vaikuttavuudesta. Tuen vaikuttavuuden seuraamiseksi ja arvioimiseksi tuen saajan on annettava tukien seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset selvitykset ja seurantatiedot. Seurantatiedot annetaan Hyrrässä.


Kauden 2014-2022 aikana rahoituspäätöksen saaneet yritystukihankkeet

Piirroskuvitus kävystä

Yleistä

Tuen saaja vastaa aina hankkeen toteuttamisesta mm. muutoshakemuksista, määräaikojen noudattamisesta ja tukikelpoisten kustannusten hakemisesta maksuhakemuksissa.

Rahoituspäätöksessä vahvistetaan mm. toteutusaika, hyväksyttävät kustannukset sekä mahdolliset erityisehdot.

Tukipäätöksellä hyväksytyt kustannukset ovat tukikelpoisia hankkeen vireille tulon jälkeen.

Yrityshanke katsotaan aloitetuksi, kun tuen saaja tekee sopimuksen tai tilauksen, aloittaa rakennustyöt, vastaanottaa hankinnan ja/tai maksaa tai muun sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman.

Investoinnin pysyvyysvaatimus on 3 tai 5 vuotta loppumaksupäätöksestä lukien, aika määritellään tukipäätöksessä. Mikäli omistus- ja hallintaoikeus luovutetaan tätä aikaisemmin, on tuen saajan ennen luovutusta hankittava lupa.

Kustannukset ja kirjanpito

Hankkeelle on hyvä luoda oma kustannuspaikka kirjanpitoon. Kirjanpito tulee rahoituspäätöksen kululajeja vastaava.

Mikäli kirjanpidon tekee tilitoimisto, kirjanpitäjälle on hyvä toimittaa rahoituspäätös sekä kustannuserittely. Hankkeen maksatukseen voi esittää vain tukipäätöksellä hyväksyttyjä kustannuksia.

Kustannusten tulee olla osoitettuja tuen saajalle ja niiden on oltava tuen saajan maksamia. Kustannusten tulee olla tosiasiallisesti maksettuja ja kirjanpitoon kirjattuja.

Muutokset hankkeen toteutuksessa

Muutoshakemus on tehtävä Hyrrässä ennen kuin muutoksen kohteena oleva toimenpide tai investointi toteutuu.

Toteutusajan jatkoa haettaessa sille tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei ole ollut tiedossa rahoitusta haettaessa. Ohjelmakauden 2014-2022 aikana rahoitettujen hankkeiden toteutus päättyy viimeistään 31.12.2024.

Tiedottaminen

A3 juliste investoinneissa: jos julkisen tuen määrä ylittää 50 000 €, tuen saajan tulee sijoittaa toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3 – kokoinen juliste näkyvälle paikalle, esim. rakennuksen sisääntuloalueelle. Juliste tulee olla näkyvillä hankkeen toteuttamisen ajan.

A4 kyltti: jos julkisen tuen määrä ylittää 500 000 €, tuen saajan tulee kiinnittää rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen A4 – kokoinen tiedotuskyltti riittävän näkyvälle paikalle investoinnin yhteyteen (saat kyltin allekirjoittaneelta). Kyltti tulee olla näkyvillä 5 vuotta hankkeen loppumaksusta lukien.

Raportointi

Seurantatiedot talletetaan Hyrrään hankkeen päättyessä, sekä kahden vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.