Maksun hakeminen

Rahoituskauden 2023-2027 hankkeisiin ei voi vielä hakea maksatusta. Ohjeistusta päivitetään tälle sivulle myöhemmin vuoden 2023 aikana.

Mikäli olet saanut hankkeelle rahoituspäätöksen vuosien 2014-2022 aikana, alta pääset ohjeisiin

Maksatusasioissa neuvoo hanke- ja maksatusneuvoja.

Piirroskuvitus hillasta

Maksatuksen hakeminen 2014-2022

Tämä ohje koskee 2014-2022 vuosien aikana rahoituspäätöksen saaneita hankkeita.

Maksuhakemus tehdään alkuperäisessä Hyrrässä.

Toteutusajaltaan yli kahden vuoden hankkeissa maksua on haettava vuosittain, eli vuoden sisällä tukipäätöksen päiväyksestä. Lyhyemmissä hankkeissa maksua voi hakea harvemmin, suositeltavaa on kuitenkin tehdä maksuhakemus esimerkiksi puolivuosittain.

Kehittämishankkeissa tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä.

Rakentamisinvestoinneissa tuki maksetaan enintään kuudessa erässä ja investointihankkeen viimeinen erä on oltava vähintään 20 % myönnetyn tuen määrästä.

Viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä.

Tuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

Tukea haetaan vain rahoituspäätöksessä hyväksytyille kustannuksille, jos tukikelvottomien kustannusten määrä maksuerässä on yli 10 %:a, seurauksena on sanktio

Maksuhakemuksen liitteenä tulee olla hakemuksen kohteena ja maksuhakemuksen ajanjaksolta olevista yksityisestä rahoituksesta (jos yksityinen rahoitus ei ole hakijan omaa rahaa) ja kustannuksista tarvittavat asiakirjat:

 • pääkirja kustannuslajeittain
 • tulotositteet (mikäli yksityinen rahoitus kertyy muualta ja muu rahoitus)
 • menotositteet eli laskut
  • menotositteen liitteeksi esim. ostopalvelusopimus, lähetyslista, hintatason selvitys, seminaarin ohjelma, osallistujalista, matkakertomus, lehti-ilmoitus, esitehintatason selvitys: jos kustannusten kohtuullisuus ei perustu viitekustannuksiin, on yli 2 500 €:n (alv 0 %, mikäli hakija saa palautukset) hankinnoissa toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta (ellei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa) ja yli 60 000 €:n (alv 0 %) hankinnat www.hankintailmoitukset.fi julkisoikeudellisen yhteisön hankkeessa maksutapa voidaan osoittaa otteilla kirjanpidon pankkitilistä, palkkojen, ennakonpidätysten ja palkkojen sivukulujen velkatileistä
  • jos hankkeessa maksettu palkkoja, liitteeksi palkkalaskelma, kokonaistuntikirjanpito, työsopimus ja hakuilmoitus. Mikäli 1 henkilötyövuosi (htv) ylittyy koko hankkeen aikana (esim. kahden vuoden aikana), tulee paikka laittaa julkiseen hakuun, ellei työntekijä ole hakijan vakinainen työntekijä
  • selvitys palkkojen ja/tai palkkioiden sivukuluista, niiden maksamisesta ja perusteesta
 • tositejäljennökset pääkirjan mukaiseen järjestykseen/kustannuslajeittain
 • tulo- ja maksutositteet (eli joko pankkiohjelmasta tulostetut kuitit kustannuksen maksuista ja tuloista tai tiliotteet)
 • vastikkeettoman työn tuntikirjanpitolomakkeet
  • laskentakaava vastikkeettoman työn laskemiseksi suhteessa toteutuneisiin, rahalla maksettuihin kuluihin: maksuhakemuksen tositteelliset kustannukset (€) / tukipäätöksen tositteelliset kustannukset (€) * tukipäätöksen vastikkeeton työ (€)
 • jos hankkeella on ohjausryhmä, liitä hyväksytyt/allekirjoitetut pöytäkirjat maksuhakemuksen ajanjaksolta mukaan. Loppumaksuhakemuksessa tulee olla myös ohjausryhmän lausunto hankkeen toteutuksesta.
 • investoinneissa rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjat loppumaksuhakemukseen
 • rakentamisinvestoinneissa vakuutuskirja, vähintään palovakuutus
 • loppumaksuhakemukseen liitettävä myös loppuraportti
 • jos hakijan viralliset nimenkirjoittajat muuttuvat, liitä rekisteriote
 • osamaksukaupat: koko tuki osamaksukaupasta voidaan maksaa, vaikka osamaksuerien maksaminen olisi kesken, liitä rahoitusyhtiön kanssa tehty sopimus, jossa mm. näkyy, että omistusoikeus on siirtynyt tuensaajalle sekä maksutosite, jolla rahoitusyhtiö on maksanut osamaksukaupan
 • jos kustannusmallina on flat rate 15 % tai 24 % välillisiä kustannuksia ei todenneta
 • yritysryhmän maksuhakemus
  • monivuotisia sitoumuksia sisältävien toimenpiteiden osalta tuensaajan tulee toimittaa vuosittainen maksuhakemus
  • tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä
  • hanke, jonka kesto on enintään 24 kuukautta, voidaan tuki hakea harvemmin
  • yritysryhmähankkeessa tuen hakija on hankkeen hallinnoija, hallinnoija maksaa kaikki kustannukset ja laskuttaa yksityisrahoitusosuuden osallistujayrityksiltä sekä hakee tuen maksuun (pääsääntöisesti kustannusten tulee olla hallinnoijan nimellä laskutettuja ja maksamia)
  • jos kustannuksia on syntynyt, laskutettu ja maksettu hankkeessa mukana olevan yrityksen nimiin, em. yrityksen tulee laskuttaa se hankkeen hallinnoijalta (oltava myös maksettuna yritykselle, kun tukea haetaan maksuun)
  • yritysryhmässä mukana olevalta yritykseltä ei voi tehdä ostoja hankkeelle
 • kertakorvaushankkeen maksuhakemus
  • maksua haetaan Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella (3316A), lomakkeen allekirjoittaa hakijan virallinen/-set nimenkirjoittajat, maksua ei voi hakea Hyrrän kautta
  • hakija on kirjanpitovelvollinen, vaikka esim. pääkirjaa tai tositteita ei toimiteta maksuhakemuksen yhteydessä
  • maksuhakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse hankemaksut.lappi@ely-keskus.fi, kopio myös wilma.jokinen@pohjoisinlappi.fi
  • maksuhakemuksen liitteenä tulee olla
   • osioiden todentaminen on vahvistettu tukipäätöksessä: raportilla tai kuvilla, huolehdi, että jokaisesta tuetusta kohteesta on kuva, mikäli kyseessä on laitehankinta, ota kuva lisäksi sarjanumerosta tms. kyltistä ja kuvien tulee olla mielellään myös paikannustiedoin
   • muusta julkisesta rahoituksesta ja yksityisestä rahoituksesta tulee liittää pääkirjanote ja tositteet
   • päätöksen erityisehdot esim. rakennusluvan edellyttämät loppukatselmus- tms pöytäkirjat tulee toimittaa liitteenä, rakentamisinvestoinneissa vakuutuskirja – vähintään palovakuutus
   • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä loppuraportti, jossa lehtijutut liitteenä ja seurantatiedot (lomakkeella tai voi kirjata Hyrrään)
  • talkoolistoja ei tarvitse toimittaa maksuhakemuksen liitteenä, talkootyöt tulee kuitenkin kerätä, koska kertyneet tunnit tulee merkitä seurantatietoihin, osassa kertakorvausten tukipäätöksiä talkoolistojen toimittamista on kuitenkin vaadittu tukipäätöksen erityisehdoissa
  • tuki maksetaan tukipäätöksessä yksilöityjen osioiden toteuduttua ja hankehakijan todennettua se maksuhakemuksen liitteellä. Tukea maksetaan tukipäätöksessä määritelty summa kullekin hankkeen osiolle
  • viimeisen erän maksua on haettava viimeistään 4 kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä