Yritystuen hakijalle

Oli kysymyksessä sitten pieni tai suuri yritystuki, vaatii se aina aikaa suunnittelulle.

Yritystukea hakevan on hyvä aloittaa yritystuen haku laatimalla yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat. Laskelmien avulla huomaat haettavan tuen vaikutukset yrityksen talouteen ja tulevaisuuteen. Niiden avulla myös tarvittavan rahoituksen selvittäminen sujuu paremmin.

Yhdistyksen henkilöstö auttaa hankkeen suunnittelu- ja hakuprosessissa.

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Yritystukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Leader rahoittaa hankkeita, jotka kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistavat, uudistavat ja lisäävät maaseudun elinkeinotoimintaa.
 • Leader-yritystuki on tarkoitettu pääsääntöisesti yritystoimintaa suunnitteleville ja alkaville yrityksille sekä yritystoimintaa kehittäville mikroyrityksille (enintään 5htv).
 • Käynnistämis- ja kehittämistukia voidaan myöntää myös luonnollisille henkilöille tukimuodon mukaan.
 • Tuki on harkinnanvaraista ja hakijan tukikelpoisuus tarkistetaan viranomaispäätöstä tehdessä ELY-keskuksessa (mm. verovelat, maksuhäiriöt tai muut lakisääteisten velvoitteiden hoidot).
 • Hanke tulee olla kehittämistä (ei lakisääteistä tai tavanomaista toimintaa).
 • Tuella ei saa vääristää kilpailua kuin korkeintaan vähäisissä määrin. Kilpailutilanne huomioidaan erityisesti paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille. Tarkasteltava markkina-alue määritellään sen mukaan, millä alueella yritys toimii, mistä asiakkaat tulevat tai minne tuotteita/palveluita myydään.

 • Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti yritystoimintaa suunnitteleville ja alkaville yrityksille sekä yritystoimintaa kehittäville mikroyrityksille (enintään 5htv). Leader-ryhmän kautta haettua tukea investointeihin voidaan myöntää yli viisi henkilöä henkilötyövuosina työllistäville mikroyrityksille vain erityisestä syystä. Käynnistämis- ja kehittämistukia voidaan myöntää myös luonnollisille henkilöille tukimuodon mukaan.
 • Osa-aikaisen yrittäjyyden tukeminen on mahdollista tietyissä tukimuodoissa.  Osa-aikaiseksi yritystoiminnaksi ei lasketa harrastuksenomaista toimintaa. Osa-aikaisella yrityksellä tulee olla jatkuvuutta ja tavoitteena on, että mahdollisimman monesta osa-aikaisesta yrityksestä voisi tulla myöhemmin päätoimisia. Yrityksen tulee tuottaa ansiota yrittäjälle ja toiminnan tulee olla yleistä, julkista ja saatavilla markkinoilla. Osa-aikayrittäjyyttä tuettaessa huomioidaan, ettei tuettavalla toiminnalla heikennetä kokoaikaisten toimijoiden ansaintamahdollisuuksia.
 • Yrityksellä tulee olla toimipaikka Leader-alueella. Toimipaikassa tulee olla aidosti jatkuvaa toimintaa esim. työntekijöitä, siellä tuotetaan palveluita tai tehdään tuotteita (ei vain varasto).
 • Tukea voidaan myöntää yrityksille, joilla arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Tukea ei voida myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle kuin tietyin edellytyksin.

Leader-rahoitusta voivat hakea seuraavilla toimialoilla toimivat yritykset

 • Lähipalvelut, jotka lisäävät alueella asumisen mahdollisuuksia tai korvaavat alueen ulkopuolelta hankittuja palveluita. Lähipalveluilla sotepalveluista koneurakointiin turvataan kylien elinvoimaa ja lisätään asumisen turvallisuutta. Ne mahdollistavat asumisen kylissä ja tukevat matkailua. Pienet sote- ja hyvinvointialan yritykset tukevan ikäihmisten kotona asumista.
 • Biotalous, johon sisältyy mm. uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuva paikallinen energiantuotanto, lähiruoka, porotalous, maa- ja metsätalous sekä luonnontuoteala. Biotalouden alalla pyritään luonnonvarojen arvostuksen, käytön ja jalostusasteen nostamiseen paikallisesti. Lyhyillä toimitusketjuilla parannetaan lähiruoan saatavuutta ja kannattavuutta. Maatalouden kokeilutuki antaa mahdollisuuden uudenlaiseen lähiruoan tuotantoon ja porotalouden innovatiiviseen kehittämiseen. Luonnontuotealalla kehitetään liiketoimintamalleja sekä raaka-aineiden saatavuutta helpottavaa tukkutoimintaa ja tuetaan kokeiluja. Yritystoimintaa suunnittelevia ja aloittavia innostetaan kokeilemaan yrittäjyyttä eri tukimuodoin.
 • Luovat- ja käsityöalat, joiden tukeminen auttaa paikallisten perinnetaitojen säilymistä ja alueen elinvoimaista kulttuuritoimintaa. Käsityöalalla materiaalien saatavuushaasteisiin vastataan paikallista tuotantoa kehittämällä. Alaa voidaan uudistaa mm. digitalisaation ja tuotekehityksen avulla.
 • Matkailu, joka pohjautuu pääasiassa paikallisiin resursseihin. Matkailun kehittämistoimia ohjataan erityisesti alkaville ja mikroyrityksille, jotka pohjaavat liiketoimintansa lähellä oleviin ja tuotettuihin resursseihin, kuten luontoon, alueen kulttuuriin, lähiruokaan, Green Care -toimintaan ja luonnontuotteita hyödyntäviin palveluihin ja elämyksiin. Kehittämisessä huomioidaan mm. kahdeksan vuodenajan monipuolinen hyödyntäminen ja lumiriippuvuuden vähentäminen, paikalliset ihmiset ja kulttuurinen kestävyys. Perinnetiedon ja tutkimustiedon hyödyntäminen matkailutuotteissa tuo elämyksiin syvyyttä.
 • Muut toimialat, mikäli yrittäjä on alle 36-vuotias (tuen hakuvuonna enintään 36-vuotta täyttävä), kuitenkin lainsäädäntö ja kilpailutilanne huomioiden.

Tiivistetysti yritystuen kriteerit

 • Strategian mukaiset toimialat
  • lähipalvelut
  • biotalous
  • luovat- ja käsityöalat
  • matkailu
  • muut toimialat yrittäjän ollessa alle 36-vuotis
 • Mikroyritys
  • työllistää enintään 5 htv
 • Liiketoiminta on kannattavaa
 • Yrityksen toimipaikka on Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella
 • Tuki ei vääristä kilpailua
 • Kestävä kehitys on huomioitu
 • kehittämistä, ei yrityksen tavanomaista toimintaa