Yritystoiminnan käynnistämistuki

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen

Vakioitu kertakorvaus 7 500 €.

Tuen hakijalla tulee olla tukea haettaessa y-tunnus.

Tukea voidaan myöntää päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty tuki osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.

Tukea voidaan myöntää 7 500 euroa vakioituna kertakorvauksena samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille tukea voidaan myöntää vain, jos

 • yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista kysyntää tai
 • jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka
 • jos yrityksen arvioidaan täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen

Vakioitu kertakorvaus 5 000 €.

Tukea voidaan myöntää osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen. Tukea ei kuitenkaan voida myöntää, jos hakijalle on myönnetty tuki päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Tukea voidaan käyttää toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen ostettavina palveluina. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin.

Tukea voidaan myöntää samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille tukea voidaan myöntää vain, jos

 • yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista kysyntää tai
 • jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka
 • jos yrityksen arvioidaan täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

Sivutoiminen yrittäjä ei ole osa-aikainen yrittäjä.

Omistajanvaihdoksen suunnittelu

Vakioitu kertakorvaus 2 500 tai 5 000 €, kuitenkin samalle tuenhakijalle enintään 5 000 € rahoituskauden aikana.

Tuen hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole yritystunnusta tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa yritystunnus. Tukea voidaan myöntää maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen toimintaan.

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla. Edellytyksenä on, että ostettava yritys sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla. Ostoa suunnitteleva voi kuitenkin tulla harvaan asutun tai ydinmaaseudun ulkopuolelta

Tukea voidaan myöntää yrityksen ostajalle omistajanvaihdokseen valmisteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen ostettavina palveluina, erityisesti juridisia palveluja, tilitoimisto- ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita ja kyseessä olevaan liiketoimintaan liittyviä konsulttipalveluja. Hakijalla tulee olla hankittava yritys tiedossa hakuvaiheessa.

Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille tukea voidaan myöntää vain, jos

 • yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista kysyntää tai
 • jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka
 • jos yrityksen arvioidaan täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

Omistajanvaihdoksen ei tarvitse toteutua hankeaikana.

Maatalouden kokeilu

Vakioitu kertakorvaus 2 500, 5 000 tai 7 500 €, kuitenkin samalle tuenhakijalle enintään 7 500 € rahoituskaudella. Maatalouden kokeiluja voidaan toteuttaa useampina toisiinsa liittyvinä kokonaisuuksina.

Kokeilun kesto enintään 3 vuotta

Tukea voidaan myöntää ensimmäistä kertaa kokeiltavaan toimintaan tai olemassa olevalle yritykselle monipuolistamaan toimintaa. Tukea ei myönnetä tavanomaiseen maataloustoimintaan.

Kokeilutuki on suunnattu uusien liikeideoiden testaamiseen ja kokeiluun, ja se mahdollistaa esimerkiksi erikoiskasvin viljelyn aloittamisen tai laajentamisen kaupalliseen tuotantoon. Voit kokeilla esim. uusia kasveja, viljelymenetelmiä, tuotantotapoja kotieläintuotannossa, myyntikanavia tai työmenetelmiä.

Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, tuotantotapa, toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa

Kokeilu voi ja saa epäonnistua.

Tukea voidaan käyttää toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkimiseen. Tukea voidaan käyttää lisäksi pienhankintoihin, joiden taloudellinen käyttöaika pääosin rajautuu kokeilun toteuttamisen kestoaikaan.

Tukea ei kuitenkaan voida käyttää eläinten hankintaan.

Kokeilulla ei katsota olevan suurta merkitystä kilpailutilanteeseen.

LPL ry:n linjaus: Maatalouskokeiluissa edellytetään maaseutuviranomaisen lausuntoa. Lausunnolla varmistetaan hankkeen toteutettavuus ja se, että olisiko hankkeeseen saatavilla muuta rahoitusta.


Yritystoiminnan kehittämistuki

Yritystoiminnan suunnitteluvaiheen tuki

Vakioitu kertakorvaus 1 000 €.

Hakijan tulee olla luonnollinen henkilö, jolla ei ole tukea haettaessa tai myönnettäessä yritystunnusta.

Tukea voidaan käyttää uuden yritystoiminnan aloittamisen suunnitteluun ostettaviin palveluihin. Suunnittelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa yritystoiminnan edellytysten selvittämistä ja liikeidean kehittämistä.

Tukea voidaan myöntää samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

LPL ry:n linjaus: Suunnitteluvaiheen tukea myönnetään vain, jos tarjolla ei ole maksutonta neuvontaa esimerkiksi Leader-ryhmältä, kuntien elinkeinopalveluilta tai suunnittelu edellyttää erityistä toimialan tuntemusta.

Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteen valmistelun tuki

Vakioitu kertakorvaus 2 000 €.

Hakijan tulee olla luonnollinen henkilö tai mikroyritys, jolla on tukea haettaessa yritystunnus.

Tukea voidaan käyttää aloittavan tai toimivan yrityksen kehittämistoimenpiteiden valmisteluun ostettaviin palveluihin. Valmistelulla tarkoitetaan ulkopuolisen asiantuntijan avulla tapahtuvaa liiketoimintasuunnitelman ja kehittämissuunnitelman laatimista sekä avustusten ja muun rahoituksen hakemisen edellytysten selvittämistä.

Tukea voidaan myöntää samalle tuen hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

LPL ry:n linjaus: Kehittämistoimenpiteen valmistelun tukea myönnetään vain, jos tarjolla ei ole neuvontaa esimerkiksi Leader-ryhmältä, ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluista, kuntien elinkeinopalveluilta tai suunnittelu edellyttää erityistä toimialan tuntemusta.

Vakiintuneen yritystoiminnan tuki

Vakioitu kertakorvaus 3 000 €.

Hakijalla tulee tukea haettaessa olla y-tunnus ja vakiintunut yritystoiminta (vähintään 1 tilikausi)

Tukea voidaan myöntää päätoimisen tai osa-aikaisen yritystoiminnan kehittämiseen. Tukea voidaan käyttää yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin, matkoihin ja vuokriin.

Tukea voidaan myöntää samalle tuenhakijalle enintään kolme kertaa.


Yritysten investointituet

Yrityksen investointituki

Yritystä käynnistettäessä tai toimintansa vakiinnuttaneelle osa-aikaiselle tai kokoaikaiselle yritykselle.

Tukea voidaan myöntää sellaiseen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Arvioitavia tekijöitä ovat mm. laatu, tuottavuus, elinvoimaa lisäävät uudet tuotteet ja palvelut, liikevaihdon kasvu, työtehokkuus, työllistävyys, asiakaskunnan laajentaminen, kestävät ratkaisut, resurssitehokkuus ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen.

Hankkeen hyväksytyt kustannukset voivat olla 5 000–100 000 euroa. Kokonaiskustannuksiltaan suurempien hankkeiden rahoituksesta neuvotellaan muiden rahoittajien kanssa.

Investointitukea voidaan myöntää:

 1. rakennuksen rakenteen tai rakennelman rakentamisesta, laajentamisesta tai korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin;
 2. rakennuksen hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Maa-alueen hankintakustannuksesta on tukikelpoista enintään 10 prosenttia koko kiinteistön tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Hankittavan rakennuksen tulee soveltua harjoitettavaan yritystoimintaan tai olla kohtuullisin kustannuksin muutettavissa siihen soveltuvaksi. Rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei saa ylittää sen käypää arvoa ja tuettavan kiinteistön arvon tulee muodostua pääasiassa yritystoimintaan käytettävän rakennuksen arvosta.
 3. koneiden ja laitteiden sekä muun irtaimen käyttöomaisuuden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Osamaksukaupalla hankittu omaisuus on tukikelpoista, jos se, rahoitetaan rahoitusyhtiöiden kautta. Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi tietyin edellytyksin.
 4. 1–3 kohdassa tarkoitetuissa investoinneissa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenneliittymistä aiheutuviin kustannuksiin sekä muista liittymistä tuensaajalle aiheutuviin kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä
 5. toimenpiteen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin yleiskustannuksiin;
 6. lupa- ja rekisteröintimaksuista sekä muista vastaavista toimenpiteen toteutuksesta aiheutuvista yleiskustannuksista.

Investointitukea voidaan myöntää myös seuraaviin aineettomiin investointeihin:

 • tietokoneohjelmistojen, pilvipalveluiden ja vastaavien ratkaisujen hankkiminen;
 • patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen sekä muiden immateriaalioikeuksien ja käyttölupien hankkiminen

LPL ry:n linjaus: Tavanomaisia hankintoja (mm. toimistokalusteet ja -välineet) tuetaan vain alkavalle yritykselle ja perustellusta syystä toimivalle yritykselle osana muuta kehittämistä.

Yrityksen energiainvestoinnit

Energiainvestoinneissa 30 % tuki.

Vain päätoimiseen yritystoimintaan.

Ei edellytetä yritystoiminnan laajentamista

Tukea voidaan myöntää energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen.

Vahva suositus, että tuen hakijalla on asiantuntijan laatima energiakatselmus, jossa selvitetään tiloihin sopivin energiamuoto ja investoinnin merkitys energiatehokkuuslukuun (E-luku).


Yhteistyöhankkeet, joiden hyödynsaajina yritykset

Tuensaajana voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt (mm. kunta, kehittämisyhtiö, yhdistys, neuvontaorganisaatio tai oppilaitos). Tukea voidaan myöntää yhteistyöhankkeeseen, jossa yhteistyöhön osallistuu vähintään kaksi toimijaa (pl. yritysryhmä). Kehittämishankkeet toteutetaan kahden tai useamman osapuolten yhteishankkeina, jotka eivät hyödytä vain yhtä yritystä tai tapahdu alihankintana vaan aitona yhteistyönä.

Yhteistyötä edistävillä hankkeilla tavoitellaan käytännön uudistuksia ja ratkaisuja, uusia tuotteita ja menetelmiä ja teknologista uudistumista yhdessä yrittäjien, tuottajien, metsänomistajien ja yhteisöjen kanssa.

Hyödynsaajina voivat olla pienet yritykset ja tuloksia tulee levittää laajasti (pl. yritysryhmä)

1. Tiedon ja osaamisen lisääminen

Tuki 80 %.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi taikka, jos kyse on näitä tavoitteita tukevasta pilottihankkeesta.

2. Uusien tai parannettujen tuotteiden prosessien tai palveluiden kehittäminen

Tuki 60 %.

3. Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeet

Tukitaso 75 %.

Yritysryhmiin voi kuulua 3–10 mikroyritystä (pääkohderyhmänä alle 5htv työllistävät yritykset). Isompia veturiyrityksiä tai kumppaneita voi osallistua ryhmän toimintaan, jos tuki ei kohdistu heihin. Luonnontuotealan yritykset lukeutuvat yritysryhmiin. Mukana voi olla myös ensiasteen jalostusta harjoittavat yritykset, kuten myllyt ja pienteurastamot)

Viljelijäryhmään voi kuulua 3–10 maa- metsä- tai porotaloutta harjoittavaa yritystä tai ensiasteen jalostusta harjoittavaa yritystä.

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on yritysten yhteinen kehittäminen. Yritysryhmähankkeessa ryhmä strategian kärkitoimialojen mukaisia yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä, että yhteiseen päämäärään pyrkivillä yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Mukana voi olla myös muiden toimialojen yrityksiä, jos se edistää strategiaa. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai testaus (esim. vientirengas tai osuuskunta), tuoteperheen suunnittelu tai muu vastaava kehittäminen. Yritysryhmissä voidaan testata menekkiä esim. ensimmäisellä messukäynnillä asiantuntijuutta hyödyntäen.

Viljelijäryhmähankkeessa ryhmä maa- ja metsä- tai porotaloutta harjoittavia yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä että yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Hankkeen tavoitteena tulee olla työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen tai muu vastaava kehittäminen. Tärkeänä lisäarvona olisi, että viljelijäryhmällä saavutetaan yhteistyön kautta sellaista etua, jota ei saavutettaisi yksittäisillä tilakohtaisilla neuvonnoilla. Yksittäisen viljelijän tarpeisiin on käytettävissä Neuvo-palvelu, joka sisältää laajasti eri tarpeisiin kuuluvia asiantuntijapalveluita.

Tukea voidaan myöntää kehittämiseen (kuten ostopalvelut ja palkat). Tukea ei myönnetä investointeihin.

Hankemuotoa ohjaa mm. asetus 617/2023 (Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027).

4. Yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha

Vakioitu kertakorvaus 5 000 €.

Yritysryhmähankkeen suunnitteluun voi hakea valmistelurahaa, silloin kuin valmisteluraha kohdistuu tulevan toiminnan kannalta merkittävään ja välttämättömään yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankesuunnitelman laatimiseen.

Valmisteluraha soveltuu yritys- ja viljelijäryhmähankkeiden perustamiseen, tuottajaorganisaatioiden edistämiseen. Valmistelurahan myöntämisen edellytyksenä on suunnitelma hakea tukea kehittämishankkeeseen.

Valmisteluraha voidaan myöntää yhden kerran samaan kehittämiskohteeseen ja se maksetaan vakioituna kertakorvauksena.

Hankkeen tuloksena tulee syntyä yhteistyö/aiesopimus tai selvitys, mikäli valmistelu ei ole johtanut hankkeeseen.

LPL ry:n linjaus: Valmistelurahaa voidaan myöntää laajaa valmistelutyötä vaativien yritysryhmä- ja viljelijäryhmähankkeiden edistämiseen, yhteistyökumppaneiden etsimiseen, hankkeen edellytysten selvittämiseen ja hankesuunnitelman valmisteluun. Valmistelurahalla tulee syntyä hankesuunnitelma yhteistyösopimuksineen tai selvitys, mikäli valmistelu ei ole johtanut hankkeeseen.

5. Yritysten koulutushankkeet

Enimmäistukitaso 70–90 %.

Koulutushankkeilla lisätään CAP-suunnitelman erityistavoitteisiin liittyvää osaamista. Koulutushanke voi kohdistua yhteen tai useampaan CAP-suunnitelman tavoitteeseen. Tukea voidaan myöntää maa- ja porotalouden, metsätalouden ja maaseudun yritysten sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään tiedon lisäämiseen.

Tukea voidaan myöntää sellaiseen koulutukseen, joka täydentää käytännön kokemusta ja säännönmukaista oppivelvollisuuteen perustuvaa koulutusta, keskiasteen tutkintoa taikka yliopisto- tai korkeakoulututkintoa kuulumatta osana perus- tai jatkokoulutustutkintoon.

Osaamista voidaan kehittää hankkeilla toteuttamalla esimerkiksi verkkokoulutuksia, työpajoja, vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia sekä tila- ja yritysvierailuja.

Hankkeen hakijalla tulee olla riittävä taloudellinen ja toiminnallinen osaaminen hankkeen toteuttamiseen. Pilottihankkeet ovat mahdollisia koulutushankkeen yhteydessä ja niitä voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Julkinen tuki vaihtelee riippuen kohderyhmästä.

Hakijana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jolla on riittävä osaaminen koulutushankkeeseen. Koulutuksen on oltava pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta. Enintään puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa. Vierailujen keskiössä tulee uuden oppiminen, kuten uudet menetelmät tai teknologia, uusien yritysmahdollisuuksien kehittäminen.

Tukitaso 90 %, voidaan myöntää yrittäjien koulutukseen, joka ei ole tietylle ryhmälle tai toimialalle suunnattua.

Tukitaso 70 % voidaan myöntää yrittäjien koulutukseen, joka on suunnattu tietylle toimialalle.