Maksun hakeminen

Mikäli olet saanut hankkeelle rahoituspäätöksen vuosien 2014-2022 aikana, alta pääset ohjeisiin

Maksatusasioissa neuvoo hanke- ja maksatusneuvoja.

Piirroskuvitus porosta ja revontulista

Maksatuksen hakeminen 2023-2027

Tämä ohje koskee 2023-2027 vuosien aikana rahoituspäätöksen saaneita yritystukihankkeita.

Yleistä yritystuen maksuhakemuksista

Tutustu ELY-keskuksen lähettämään tukipäätökseen ja sen ehtoihin huolellisesti.

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksesi Hyrrässä käsiteltäväksi ja saanut ilmoituksen vireilletulosta. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä hankkeen toteutusaikana.

Tukea voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jos hankkeen toteutusaika on pitkä, kannattaa maksuja hakea useammassa erässä. Vakioidut kertakorvaukset maksetaan yhdessä erässä.

Tee viimeinen maksuhakemus viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt. Tallenna hankkeen seurantatiedot samalla, kun haet tuen viimeistä maksuerää.

Jos hanke on saanut tuen myöntämisen jälkeen lisäksi muuta kuin ELY-keskuksen myöntämää rahoitusta, ilmoita saatu rahoitus maksuhakemuksessa.

Jos hankesuunnitelmassa tai yrityksen toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuen myöntämisen jälkeen, ilmoita muutoksista välittömästi ELY-keskukseen. Ilmoita muutoksista viimeistään silloin, kun haet maksua.

ELY-keskus voi tarvittaessa pyytää maksuhakemukseen lisätietoja. Vastaa lisätietopyyntöihin annetussa määräajassa.

Ennen hyrrässä asiointia, lue painikkeista tarkemmat, omaan hankkeeseesi sopivat ohjeet.


Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksessa, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä.

Yritystuen maksu haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa.
Näin teet maksuhakemuksen Hyrrässä.


Maksatuksen hakeminen 2014-2022

Tämä ohje koskee 2014-2022 vuosien aikana rahoituspäätöksen saaneita yritystukihankkeita.

Maksuhakemus tehdään alkuperäisessä Hyrrässä.

Maksuhakemuksella tulee esittää vain tukikelpoisia, rahoituspäätöksessä hyväksyttyjä kustannuksia. Jos tukikelvottomien kustannusten määrä on yli 10 %:a, seurauksena on sanktio.

Maksuerät:

 • investointituki (rakentaminen, koneet ja laitteet) maksetaan enintään neljässä erässä vuosittain
 • rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä oltava vähintään 20 %

Tuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu ja tuensaaja on noudattanut tuen ehtoja. Viimeisen erän maksatusta on haettava 4 kk:n kuluessa toteutusajan päättymisestä.

Maksuhakemuksen liitteenä tulee olla tuen saajan maksuhakemuksen kohteena ja maksuhakemuksen ajanjaksolta olevista kustannuksista (pdf -tiedostoina):

 • pääkirja kululajeittain
 • menotositteet tarvittavine liitteineen, kululajeittain, pääkirjan mukaisessa järjestyksessä  
 • maksutositteet (eli joko verkkopankista tulostetut maksukuitit kustannusten maksusta tai tiliotteet)
 • rakentamisinvestoinneissa rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjat loppumaksuhakemukseen
 • valokuvia tuetusta investoinnista
 • selvitys hyväksytyn suunnitelman toteuttamisesta maksuhakemuksen ajanjaksolta
 • tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteuttamisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat
 • jos kustannusten kohtuullisuus ei perustu viitekustannuksiin, on yli 2 500 €:n (alv 0 %) hankinnoissa toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarkoituksenmukaisia tarjouksia tai muu selvitys, liitä tositejäljennökseen (ellei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa)
 • selvitys käytettynä ostettavan koneen, laitteen, välineen tai kaluston hankintamenosta, lomake Lnro 2324L

Tukikelvottomia kustannuksia ovat esimerkiksi

 • kustannukset, jotka eivät ole hyväksytyssä kustannusarviossa
 • kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta (esimerkiksi arvonlisävero, mikäli hakijaa saa ne palautuksena)
 • toimenpiteen rahoituksesta aiheutuvat korot, laskujen viivästyskorot yms.
 • osamaksusopimukseen liittyvät korko-, hallinto-, vakuutus, -korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset
 • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta yritykseltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta
  • läheiset on määritelty laissa kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu henkilön kaikkein läheisin henkilöpiiri, jota lain perusteluissa kutsutaan “perhepiiriksi”. Toiseen ryhmään kuuluvat henkilön perhepiiriä kaukaisemmat sukulaiset ja entinen puoliso. Kolmanteen ryhmään kuuluvat henkilön puolison lähisukulaiset (puolison “perhepiiri”).
   • 1. puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja hänelle muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso
   • 2. vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinen puoliso
   • 3. puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi.
  • puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.