Investointi- ja energiainvestointihankkeen maksun hakeminen

Kustannusperusteinen maksuhakemus

Kerro maksuhakemuksessa hankkeen toteutumisesta sillä aikavälillä, jota maksuhakemus koskee.

Liitä maksuhakemukseen pääkirja / ote pääkirjasta siltä aikaväliltä, jota maksuhakemus koskee. Jos pääkirjassa ei ole avattu kirjauksia riittävällä tasolla, toimita erillinen tositekoonti (lomake 2304T) tai vastaavat tiedot sisältävä selvitys.

Kirjaa hankkeen kustannukset kirjanpidossa omalle tilille tai kustannuspaikalle tai pidä kustannukset muutoin selkeästi erillään kirjanpidossa koko hankkeen toteutuksen ajan. Kustannusten tulee olla tuensaajan maksamia.

Investointien osalta kirjaa kustannukset pääsääntöisesti tasetilille, joka osoittaa, että tuettu omaisuus sisältyy tuensaajan varoihin.

Jos olet yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatin- tai liikkeenharjoittaja, esitä hankkeen kustannukset erillisellä riittävällä selvityksellä, esimerkiksi tositekoonnilla lomakkeen 2304TK avulla tai muilla riittävillä todentamisasiakirjoilla.

Tukea maksetaan tukipäätöksen mukainen prosentuaalinen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Jos kyseessä on luvanvarainen rakentamishanke, liitä viimeiseen maksuhakemukseen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmuspöytäkirja.

Jos hankit tuella rakennuksen, kiinteistön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, liitä maksuhakemukseen kauppakirja, josta selviää rakennuksen ja maan arvo erikseen.

Liittymismaksuista on liitettävä liittymissopimus (mm. sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenne).

Esitä maksuhakemuksessa hankkeelle työtä tehneiden henkilöiden työsopimukset tai muu selvitys palkan perusteista. Hankkeelle tehty työ tulee käydä hakemuksesta ilmi ja se voidaan osoittaa tuntikirjanpidolla, esimerkiksi lomakkeen 2301T avulla. Tuntikirjanpidosta tulee käydä ilmi tehdyn työn ajankohta, määrä, sisältö ja kokonaistyöajankäyttö sisältäen palkalliset poissaolot. Kehittämistoimenpiteissä hyväksytään bruttopalkan lisäksi 39 % laskennallista henkilöstökulua, joka sisältää loma-ajan palkat, lomarahan ja lakisääteiset sivukulut.
Kehittämistoimenpiteissä palkkakulut ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämistuen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.