Leader Pohjoisin Lappi

Myönnämme rahoitusta alueemme mikroyrityksille ja yhteisöille.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Kahdeksan vuodenajan koti 2023-27 -strategian mukaisia. Strategia on rakennettu pohjoisista tarpeista ja ideoista ja sen valmisteluun on osallistunut yli 2500 paikallista asukasta ja sidosryhmän edustajaa. Strategiassa on kolme painopistettä.


Leader Pohjoisin Lappi ry:n päätehtävä on maaseudun elinvoiman lisääminen Itä- ja Pohjois-Lapissa.


Painopisteet

Kahdeksan vuodenajan kylä

Tavoite: Yhteisölliset ja vetovoimaiset kylät ovat turvallisia paikkoja elää kaikenikäisille. Ne kehittyvät muuttuvassa ympäristössä hyödyntämällä vuodenkiertoon liittyvää osaamista, kekseliäisyyttä ja uutta tietoa.

Juureva pohjoinen kulttuuri

Tavoite: Yhteinen tekeminen ja tapahtumat lisäävät asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuri elää arjessa, on saavutettavaa, ja perinteet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Luonnon monimuotoisuus ja kestävät ratkaisut näkyvät hoidettuina kulttuuriympäristöinä.

Pohjoiset elinkeinot

Tavoite: Luontoon, luovuuteen ja paikallisuuteen ohjautuvat elinkeinot voimistuvat verkostoilla ja kestävillä ratkaisuilla. Nuoret yrittäjät ja innovatiivisuus takaavat jatkuvuuden.

Uutta: Kaikissa maaseuturahoituksen hankkeissa on voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Tuen määrä ja tukiprosentti vaihtelee riippuen hankemuodosta ja tuen kohteesta.

Älykkäät kylät -yhteistyöhankkeet

Älykkäät kylät perustuvat Euroopan parlamentin ja komission huhtikuussa 2017 käynnistämään aloitteeseen, jossa panostetaan tulevaisuuden kyliin ja halutaan huomioida digitalisaatiota edistävien investointien, saavutettavuuden ja osaamisen tukeminen.

Aloitteessa kannustetaan löytämään aivan uusia ja keskenään risteäviä polkuja maaseudun kehittämisen, aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, energian ja digitaalisen politiikan sekä eri rahastojen aloilla.

Rahoituskaudella 2023-2027 älykkäiden kylien kehittämiseen on tarjolla uudenlaisia tukimuotoja, jotka kannustavat pitkäjänteiseen kehittämiseen

 • Valmisteluraha (tarvittaessa)
 • Päähanke, jonka tuloksena syntyy Älykäs kylä -strategia
 • Strategiaa toteuttavat kehittämis- tai investointitoimenpiteet
Piirroskuvitus maaseuden talosta

Hanketta ohjaava lainsäädäntö ja linjaukset

Hankerahoitusta ohjaa aina paikallisen kehittämisstrategian lisäksi Leader-ryhmän ja alueen ELY-keskuksen rahoituslinjaukset sekä hankelainsäädäntö.

Koko Euroopan Unionin alueella maaseudun kehittämistä ohjaa CAP27-suunnitelma.


Pisteytysopas hakijoille

Kaikki Leader-ryhmän kautta haettavat hanke- ja yritystuet pisteytetään. Pisteytyksen avulla arvioidaan hankkeen strategian mukaisuutta ja varmistutaan siitä, että hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.


Mikä on Leader-hanke?

 • Aiheeltaan ja kestoltaan rajattu tehtävä, jolla pyritään jonkin todetun ongelman ratkaisemiseen tai idean kehittäminen käytännön toiminnaksi.
 • Hankkeella on tietyt tavoitteet ja määrätty toiminta-aika sekä oma budjettinsa.
 • Tuloksena syntyy jotakin uutta, jota ei olisi syntynyt ilman hanketta.
 • Toiminta on kehittämistä, ei hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa taikka korvausinvestointi.
 • Hanke edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta.
 • Leader-hankkeiden tulee olla lähtöisin paikallisista tarpeista ja tulokset ohjautua alueelle. Hankkeesta saatava hyöty ei rajoitu yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään.
 • Tavoitteena on, että hankkeet ovat osallistavia, yhteistyötä lisääviä, monialaisia, vaikuttavia, uusiin ratkaisuihin pyrkiviä ja kestävän kehityksen mukaisia edistäen vähähiilisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.
 • Leader-hankkeissa osa rahoituksesta tulee koostua aina yksityisestä rahasta tai talkootyöstä.
  • Yksityinen raha on yhdistyksen omaa rahaa tai sponsoritukea muilta yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Raha ei saa olla millään tavoin julkisia varoja, kuten valtion tai kunnan rahaa.
  • Hankkeen yksityisen rahoitusosuuden voi korvata vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävällä talkootyöllä, joka liittyy kiinteästi hankkeen toteuttamiseen. Talkootyön arvo on 20 € henkilötyötunti ja 60 € konetyötunti. Talkootyö lasketaan mukaan hankkeen kokonaiskustannusarvioon. Talkootyönä tehtävä työ suunnitellaan jo hakuvaiheessa.
 • Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisoikeudellisen yhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Mihin EI voi saada Leader-tukea?

Päätökset tuettavista hankkeista tehdään aina kulloinkin voimassaolevan strategian mukaan.

Voimme kokemuksella sanoa, että Leader-tuella ei voida rahoittaa esimerkiksi nylkyvajoja, kyläkirjoja, liikennealan investointeja esimerkiksi taksiliikennettä, korvausinvestointeja, traktoreita, puunkorjuukoneita ja metsätraktoreita.

Piirroskuvitus maaseudun talosta