Miksi Kyläväärtit hanke?

Piirroskuvitus maaseudun talosta

Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella on yli 90 kylää. Kyliä yhdistää heikko palvelutarjonta, pitkät etäisyydet kauppapalveluihin, ikäihmisten ja nuorten yksinäisyys ja heille suunnattujen palveluiden vähäisyys, iäkkäämpien asukkaiden heikot digitaidot, koulutuspalveluiden puute sekä kulttuuripalveluiden vähäisyys, asuntopula, riippuvaisuus muualta tuoduista hyödykkeistä sekä verkostojen ja asiantuntijoiden puute. Myös ilmastonmuutoksen tuoma sääolosuhteiden ennakoimattomuus vaikuttaa pohjoisten kylien asukkaiden arkeen. Kylien resilienssi vaatiikin vahvistamista muuttuvassa ympäristössä.

Pohjoiset kylät ovat täynnä vahvuuksia, joita tulisi vaalia ja hyödyntää uusia ratkaisuja miettiessä. Maaseutukylät ovat turvallisia paikkoja elää ja maatalousympäristö antaa moninaiset mahdollisuudet perinteisten ja aivan uusien elinkeinojen kokeiluun ja harjoittamiseen. Vähähiilisessä elämäntavassa kylät ovat avain asemassa. Asukkaiden vahva luontosuhde, perinneosaaminen ja ratkaisukeskeisyys, antavat pohjan uusien ratkaisujen löytymiselle.

Alueilla, joissa aktiivinen kylätoiminta on hiipunut tai se vähäistä, tarvitaan tukea haasteiden tunnistamisessa, ideoinnissa, hankkeiden aloituksessa sekä rahoituksen hakemisessa. Kyliin tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät resurssoimaan aikaa kylän kehittämistyöhön. Resurssointi tarkoittaa työaikaa kylän kehittämistarpeiden selvittämiseen, yhdistys ja järjestötoiminnan tukemiseen, selvittelyyn ja organisointiin. Olennaista on, että henkilöllä on riittävät taustatiedot paikallisten tarpeista, käytössä olevista resursseista, rahoitusten mahdollisuuksista sekä verkostoista.