Koulutusta yrittäjille matalalla kynnyksellä

Osaathan se sieki! -koulutushanke on alkanut viiden paliskunnan (Kemin-Sompio, Lappi, Oraniemi, Sattasniemi ja Syväjärvi) alueella. Hankkeessa lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen. Tavoitteena on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä.

Hankkeen koulutukset pidetään vaihtelevasti vuodenaikojen mukaan, ottaen huomioon loka-joulukuun 2023 porokiireet. Paikallistasolla järjestettävällä koulutuksella tuodaan koulutukset mahdollisimman lähelle osakkaita. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Koulutukset ostetaan asiantuntijoilta. Hanke toteutetaan pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien paliskuntien alueella.

Paliskuntien osakkaille tehdyssä kyselyssä saatujen vastauksien perusteella rakennetaan koulutuspaketit osakkaiden toiveista. Eniten kiinnostusta herättivät poroverotus, poronhoitoa koskevat lait, lihan suoramyynti sekä sähköiset järjestelmät. Ensimmäisenä koulutuspakettina POMU ja poroverotus, sitten jatketaan MELAn pitämiin  koulutuspäiviin sekä yritetään ennen vasanleikkoa toteuttaa Drone-koulutusta maastossa. Ohjausryhmän kokouksessa puhututti suuresti myös poronhoitajien työterveys. Ripeällä koulutustahdilla mennään syksyyn.

Koulutuksiin ja niiden kouluttajiin osakkaat saavat esittää toivomuksia, koska hankkeen tarkoitus on lisätä porotalousyrittäjien osaamista moninaisesti.

Lisätietoja/Yhteydenotot: Projektipäällikkö Heidi Aikio, p. 040 1877 694

Hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry. 

Toteutusaika: 1.4.2023-31.7.2024 (16kk)

Kustannusarvio 75 000 €, julkinen tuki 90 % (yksityisen rahoitusosuuden maksaa Sattasniemen, Syväjärven, Oraniemen, Lapin ja Kemin-Sompion paliskunnat)