Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke

Piirroskuvitus maaseutujen taloista

Hankkeessa kehitetään Lapin kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön hoitotoimia kylälähtöisesti sekä levitetään niihin liittyvää perinnetietoa ja -taitoa.

Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin.

Erityisenä kohderyhmänä ovat kyläläisten lisäksi rakennus- ja restaurointialojen opiskelijat, joille tarjotaan toiminnallisten työpajojen kautta mahdollisuus tutustua lappilaiseen perinnerakentamiseen ja kartuttaa ammattitaitoaan.

Hankkeen rahoittaja on Lapin ELY-keskuksen maaseuturahasto ja toteutusalue Lapin maakunta. Hankkeen aktiivinen toteutusaika kestää 31.5.2024 asti.

Ota yhteyttä!

Isa Tuuri

Projektityöntekijä, Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke

Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hankkeen projektityöntekijänä tehtäviini kuuluu hankkeen toimenpiteiden käytännön toteutus, sidosryhmäyhteistyö sekä tiedottaminen. Koko Lapin alueella toteutettavan hankkeen tavoitteena on vaalia ja levittää kulttuuriympäristöihin ja niiden ennallistamiseen liittyvää tietotaitoa sekä nostaa kulttuuriympäristöjen roolia kylien kehittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Puhelin: 040 826 6620
isa.tuuri@pohjoisinlappi.fi

Annika Kostamo

Kehittämispäällikkö Avoimet miljööt ja komeat kuistit-hankkeen projektipäällikkö

Toimin yhdistyksen kehittämispäällikkönä sekä Avoimet miljööt- ja Ytyä yrittäjyyteen -hankkeiden projektipäällikkönä. Avustan alueen toimijoita hanketukien haussa. Työt jaamme osaamisen mukaan henkilöstön kesken. Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke on koko Lapin alueella toteutettava kehittämishanke, jolla edistetään kulttuurimaisemien ennallistamista ja hyödyntämistä kylämatkailun toimintaympäristöinä sekä tuodaan esille alkutuotantoa osana elinvoimaista kylää.

Puhelin: 040 134 9940
annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi


Miksi lappilaista kulttuuriympäristöä vaalitaan?

Lappilainen kulttuuriympäristö on ainutlaatuinen osa maaseutualueen vetovoimaa. Kulttuuriympäristö on syntynyt vuosisatojen saatossa ihmisten, kotieläinten ja luonnon yhteistyöllä. Avoimet kylämaisemat peltoaukeineen, niittyineen ja laitumineen sekä maataloudesta kertovine rakennuksineen ovat pitkällisen työn ja luonnon muovautumisen tulos.

Suomalaisille maaseutumaisema on merkityksellistä. Useimmille se tuo mieleen lämpimiä muistoja kesälomista mummolassa tai nostalgisia välähdyksiä mustavalkoelokuvista. Kulttuurimaisemat ovat kuitenkin myös tätä päivää. Ne ovat edelleen monen vireän kylän sydän ja kyläläisten arjen tapahtumapaikka. Arvokkaat vanhat rakennukset heijastelevat sijaintipaikkansa elinkeinohistoriaa ja rakennusperinnettä sekä kätkevät sisäänsä vuosisatojen edestä katoamassa olevaa tietotaitoa. Lisäksi kulttuurimaisemien perinnebiotoopit tarjoavat elinympäristön lukemattomille uhanalaisille eliölajeille ja ovat siten avainasemassa luonnon monimuotoisuuden ja pölyttäjähyönteisten turvaamisessa.

Kylille ja kyläläisille

Onko kylällänne kiinnostusta kulttuurimaiseman hoitoon? Haluatteko oppia perinnetaitoja tai järjestää talkoot? Hankkeen kautta levitetään tietoa kulttuuriympäristön, esimerkiksi rakennusperinnön tai perinnebiotooppien kunnostuksesta ja hoidosta. Tarjolla on neuvontaa, infotilaisuuksia sekä konkreettista toimintaa perinnemaisemien ja niihin liittyvän tiedon ja taidon vaalimiseksi. 

Opiskelijoille ja oppilaitoksille

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan korvausvelka on suuri. Tarpeeseen nähden Lapin maakunnan alueella on hyvin pieni määrä ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet vanhojen rakennusten kunnostukseen tai muihin perinteisiin työmenetelmiin. Lapin alueelle tarvitaan uusia ammattitaitoisia tekijöitä, minkä takia oppilaitosyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Hanke järjestää yhteistyössä kylien ja oppilaitosten kanssa perinnerakentamisen työpajoja ja muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä tehdään maisemanhoitotöihin liittyvissä työpajoissa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon sekä metsäalan perustutkintolinjojen kanssa.

Yrityksille

Hankkeessa tarjotaan maaseudulla toimiville yrityksille mahdollisuuksia ottaa osaa alueella tapahtuviin ympäristötekoihin. Viihtyisä ja avoin kylämiljöökokonaisuus hyödyttää myös alueen yrittäjiä, kuten matkailuyrittäjiä ja heidän asiakkaidensa viihtyvyyttä alueella. Maisema, kulttuuriperintö ja luontomielikuva ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailussa ja maaseutualueiden markkinoinnissa. Valitessaan lomanviettopaikkaansa, matkailijat arvostavat hoidettua kulttuurimaisemaa. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja etsitään tapoja, joilla yritykset voivat laittaa työpanosta niiden kylien viihtyvyyteen ja kulttuurimiljööseen, jossa heidän toimintansa sijaitsee.