Kyläväärtit-hankkeella edistetään kylien suunnitelmallista kehittämistä, tuetaan yhdistystoimintaa, innostetaan uusia toimijoita ja nuoria mukaan asuinalueiden kehittämistyöhön sekä kannustetaan etsimään ratkaisuja kylien elinmahdollisuuksien lisäämiseen. Hankkeessa nostetaan näkyviksi alueen erityisiä vahvuuksia ja pyritään näkemään ne uudenlaisena voimavarana, kyseenalaistetaan totuttuja toimintatapoja ja kokeillaan ja pilotoidaan uutta. Hankkeessa pyritään vahvistamaan erityisesti sellaisia kyläalueita, joissa kehittämistyö on viime vuosina ollut vähäistä.

Hankkeeseen palkataan neljä kyläväärtiä eri puolille Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-aluetta. Kyläväärtit keskittyvät oman ja lähiympäristön asuinalueen kehittämistyöhön ja valmistelevat Älykäs kylä strategiahankkeita, jotka kumpuavat paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeista.

Kohderyhmänä ovat Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella sijaitsevien kylien eri toimijat ja kunnat sekä muut maaseudun kehittämiseen liitännäiset sidosryhmät. Hyödynsaajina on alueen asukkaat, kylien aktiivit ja nuoret. Hyöty kohdistuu erityisesti niille kyläalueille, joissa kyläväärtit tulevat toimimaan.

Alueilla on valittavana neljästä teemasta yksi, johon he kehittämistyössä paneutuvat.
Kylät voivat valita kehitettäväksi asiaksi:

 1. Osallisuus, yhteistyö ja verkostot -teeman
 2. Lasten, nuorten ja ikäihmisten viihtyvyys -teeman
 3. Tieto, osaaminen ja digitalisaatio -teeman
 4. Luonnon monimuotoisuus ja kestävät ratkaisut -teeman

Teemat pohjautuvat Kahdeksan vuodenajan koti -strategian läpileikkaaviin aiheisiin.

Jokainen kyläalue toimii mallina muille kehittämisestä kiinnostuneille alueille. Pilottikylän kehittämistyön askelista ja lopputuloksesta tehdään suunnitelma ja yhteinen raportti. Kylien kehittämistyön etenemisestä tiedotetaan mm. somessa.


Toimenpiteet

 • Työpajat
  Aktivoidaan kyliä alueen haasteiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen.
  Asukkaille järjestetään kyläkohtaisia työpajoja, jotka muodostavat selkeitä sarjoja ja etenemisvaiheita. Työpajoissa hyödynnetään kehitettävään teemaan liittyviä asiantuntijoita. Kyläväärtit tukevat ratkaisujen ja rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä kylässä yhdessä todettuun tarpeeseen sekä käytännön tasolla auttavat pilottihankkeiden etenemisessä ja rahoitushakemusten laadinnassa. Kyläläisten osallistuminen työpajoihin, joiden lopputuloksena on selkeä suunnitelma, lasketaan hankkeen vastikkeettomaksi talkootyöksi.
 • Yhdistyskoulutus
  Kaikille avoimia ilmaisia yhteisiä etäyhteyksin toteutettavia, mm. järjestöosaamista tukevia lyhytkoulutuksia.
  Koulutuksen tavoitteena on tarjota työkaluja niin yhdistyksen hallituksen jäsenille kuin myös muissa yhdistyksen tehtävissä toimiville. Koulutus on suunnattu erityisesti paikallisyhdistysten tarpeisiin.
 • Yhdistystoiminnan tukeminen
  Kyläväärtit tukevat kyläalueen toimijoita yhdistys-/ ja järjestötoiminnassa. Kyläväärtit tukevat myös muutoin kylässä toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. He voivat esimerkiksi antaa vinkkejä ja pohjia hyvän yhdistyshallinnon toteuttamiseen ja toimia kokouksen sihteereinä.
 • Verkostoituminen & tutustumismatkat
  Innostusta kehittämiseen herätellään mm. kannustamalla verkostoitumaan ja lähialueille toteutetuilla tutustumismatkoilla.
 • Älykäs kylä
  Tiedotetaan kyläläisiä Älykäs kylä -teemasta.
 • Kehittäminen ja rahoitus
  Kyläväärtit auttavat paikallisia yhteisöjä kehittämistyössä ja eri rahoitusten hakemisessa.
 • Nuoret
  Kyläväärtit tukevat tarvittaessa nuoria omien yhdistysten tai nuorisojaostojen perustamisessa, kylästä pyritään löytämään vähintään yksi kyläläinen, joka toimii lasten ja nuorten tukena ja auttaa esimerkiksi Nuoriso Leader -rahoituksen haussa ja toteutuksessa.
 • Lyhytvideot
  Parhaiten onnistuneista pienistä ja isoista kehittämisen askelista tehdään alan ammattilaisen toimesta lyhytvideot. Videot suunnitellaan kyläläisten kanssa.

Yhteystiedot

Sanne Pitkänen

Kyläväärti
Sodankylä, Madetkoski
Projektipäällikkö

Puhelin: 044 763 8452
sanne.pitkanen@pohjoisinlappi.fi

Yksinkertaistettu piirros henkilöstä

Sarianne Mattila

Kyläväärti, länsi
Sodankylä, Järvikylät

Puhelin: 044 901 5002
sarianne.mattila@pohjoisinlappi.fi

Parhaillaan rekrytoidaan kahta uutta kyläväärtiä, yhtä Pohjois- ja toista Itä-Lappiin.

Hanke on käynnissä 31.12.2025 saakka. Hanketta hallinnoi Leader Pohjoisin Lappi ry.