Porisevat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat

Tarinat talteen ja kulttuuriympäristöt kuntoon!

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö on merkittävä hyvinvoinnin, viihtyisyyden sekä paikallisen ja alueellisen omaleimaisuuden lähde. Kulttuuriympäristöihin liittyvät merkitykset, tarinat, paikallinen tietotaito sekä kylien avoimet maisemat ja perinnebiotooppien lajisto ovat kuitenkin vaarassa kadota elämäntavan ja elinkeinojen muuttuessa ja maaseudun väestön vähetessä. Erityisesti aineeton kulttuuriperintö on jäänyt huomiotta ja suullisesti siirtyvä tieto on katoamassa.

Hankkeessa nostetaan esille kokonaisvaltaisen kulttuuriperinnön merkitys osana kyläyhteisöjen ekologista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeessa rakennetaan malli aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja pilotoidaan tätä kunnostettavissa rakennusperintökohteissa. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja kulttuuriympäristötiedon saavutettavuuden parantamiseen esimerkiksi kehittämällä paikallismuseoiden toimintaa, viemällä asiantuntijuutta ruohonjuuritasolle sekä viestimällä laajasti Lapin kulttuuriympäristöön liittyvistä teemoista. Hankkeen toimenpiteillä pyritään saamaan uusia toimijoita Lapin kulttuuriympäristön vaalimiseen tuomalla esille, että olemassa olevien rakennusten korjaaminen ja luontokadon torjuminen maisemanhoitotoimilla tukee kestävää kehitystä ja ilmastokriisin ratkaisua. Läpileikkaavina toimintatapoina on vahva verkostomainen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö, osallistava ja kokeileva käytännön toiminta sekä digitalisaation tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Hankkeen rahoittaa Lapin ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta, toiminta-alueena koko Lappi.

Toteutusaika: 1.4.2024-31.3.2026 (aktiivinen toteutusaika alkanut 1.6.2024)


Ota yhteyttä!

Isa Tuuri

Projektipäällikkö, Porisevat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat -hanke

Hankkeen hallinnolliset tehtävät, ohjausryhmä- ja sidosryhmäyhteistyö, ostopalveluiden
kilpailuttaminen ja toimenpiteiden kokonaistoteutus

Puhelin: 040 826 6620
isa.tuuri@pohjoisinlappi.fi

Annika Kostamo

Kehittämispäällikkö, maisemanhoidon asiantuntijatehtävät Porisevat porstuat ja pohjoiset kulttuurimaisemat -hankkeessa

Hankkeen ja sen toimenpiteiden toteutuksen tukeminen, maisemanhoidon asiantuntijatehtävät

Puhelin: 040 134 9940
annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi


Kulttuuriympäristötieto kaikkien saataville

Hankkeessa järjestetään kaikille avoimia kulttuuriympäristöön liittyviä infotilaisuuksia, seminaareja, luentoja, perinnetaitotyöpajoja, kulttuuriympäristötietojärjestelmien käyttökoulutuksia ja tilaisuuksia paikallisten rakennusmateriaalien saatavuuden parantamiseksi (esim. päreiden teko, tervanpoltto). Tilaisuudet järjestetään tarvelähtöisesti kylissä, joissa ilmenee kiinnostusta kulttuuriympäristöjen hoitoon ja/tai on erityisiä kulttuuriympäristöarvoja. Tilaisuudet järjestetään tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Osa tilaisuuksista järjestetään koko toiminta-aluetta palvelevasti etä- tai hybriditilaisuuksina.

Maiseman- ja luonnonhoito

Maatalousluonnon monimuotoisuuden lisääminen on tärkeä osa luontokadon ehkäisyä. Maisemanhoito otetaan osaksi kulttuuriympäristötilaisuuksia. Hanke tiedottaa aktiivisesti maisemanhoidon rahoituskanavista, etenkin ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Hankkeessa tarjotaan apua ja tuetaan maiseman ja luonnon monimuotoisuuskohteiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmien laadintaan ja järjestetään tarvittaessa talkoita hoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi (esimerkiksi raivaus- tai aidantekotalkoot) erikseen valittavilla kohteilla. Lisäksi pyritään luomaan uudenlaisia toimintatapoja mm. ammattiviljelijöiden tavoittamiseksi yhteistyössä MTK-Lapin kanssa.

Rakennusperinnön pilottikohteet

Hankkeessa pilotoidaan aidoissa kyläkohteissa kokonaisvaltaista kulttuuriympäristön kunnostusta, jossa korostuvat kulttuuriympäristön eri osa-alueet. Kulttuuriympäristön arvot rakentuvat niille annetuista merkityksistä: pelkät rakennukset ja niiden rakenteet ovat sieluttomia ilman niiden käyttötarkoituksen ymmärrystä ja niihin liittyviä tarinoita. Myös rakennusten ympäristö tulee huomioida kunnostuksessa ja sen tulisi tukea kokonaisuutta, johon rakennus maisemassa asettuu. Perinteiseen maatalouselinkeinoon liittyvien rakennusten ympäristöt sekä pihapiirit ja asuinkentät, joilla on pitkä ihmistoiminnan historia, ovat usein perinnebiotooppialueita, joiden säilyminen vaatii säännöllistä hoitoa.

Pilottikohteet valitaan yhdessä alueellisten vastuumuseoiden asiantuntijoiden kanssa ja kohteiden valinnassa priorisoidaan sellaisia arvokkaita, yleishyödyllisiä kohteita, jotka muutoin olisivat vaarassa jäädä kunnostamatta omistaja- tai hallinnoijatahon, esimerkiksi kyläyhdistyksen, resurssien puutteen vuoksi. Kunnostustyöt toteutetaan yhdessä kyläläisten ja yhteistyöoppilaitoksen opiskelijoiden kanssa noin viisi päivää kestävissä työpajoissa, jotka ohjaa restaurointiasiantuntija. Työpajoissa opitaan perinnerakentamisen tekniikoita ja siirretään paikallista tietotaitoa sukupolvien välillä. Tärkeä osa pilottikohteiden kunnostusta on kohteeseen liittyvän perimätiedon ja tarinoiden tallentaminen. Tiedon kerääminen toteutetaan esimerkiksi haastattelemalla kyläläisiä ja järjestämällä muisteluiltoja. Hankkeen aikana luodaan malli paikallisen tiedon ja aineettoman kulttuuriperinnön taltioimisesta.

Paikallismuseoiden kehittäminen

Hankkeessa selvitetään, millaista tukea paikallismuseot tarvitsevat, jotta niiden toiminta olisi näkyvää ja jatkuvaa ja niiden rooli kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallentamisessa ja levittämisessä vakiintunut. Pilottikohteissa etsitään ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja paikallismuseoiden toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, paikallismuseoiden välisen yhteistyön edistämiseen, paikkaan ja esineistöön liittyvän tiedon taltiointiin sekä paikallismuseoiden digitaaliseen saavutettavuuteen. Paikallismuseoihin palkataan hankkeen puitteissa nuoria kesätöihin museovieraiden oppaiksi, jotta niiden aukioloa voidaan laajentaa.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutuksessa on mukana useita yhteistyökumppaneita: Lapin maakuntamuseo, Saamelaismuseo Siida, Tornionlaakson museo, koulutuskuntayhtymä OSAO (restaurointiala), Perinneyhdistys Mosku / Alaponkun tila, Savukosken kunta / Tarkkalan erämaatila sekä MTK-Lappi. Hankkeen aikana pyritään löytämään 1–2 paikallismuseokohdetta lisää alueellisen kattavuuden saavuttamiseksi.